a

S 3 MILIJUNA MARAKA MOGAO SE RIJEŠITI PROBLEM VODE U VITEZU! NACRT PRORAČUNA OPĆINE VITEZ – ZA REVIZIJU IMA POSLA ZA TUŽITELJSTVO IZGLEDA JOŠ NEMA

S 3 MILIJUNA MARAKA MOGAO SE RIJEŠITI PROBLEM VODE U VITEZU! NACRT PRORAČUNA OPĆINE VITEZ – ZA REVIZIJU IMA POSLA ZA TUŽITELJSTVO IZGLEDA JOŠ NEMA

Zastarjela potraživanja od gotovo 3 milijuna KM koje je općina Vitez odlučila ne naplatiti, od koga i zašto? Dodatnih 400 tisuća maraka potrošeno nezakonski! Kružni tok plaćen preko 300 tisuća KM također uz teško kršenje zakona direktnom pogodbom!

Očajan dokument zvani nacrt Proračuna Općine Vitez, uz Izvješće o financijskoj reviziji Općine Vitez, te opuštenost tužiteljstva ŽSB – dugogodišnja hibernacija koja omogućava krađu?!
Javnost je pozvana da sudjeluje u javnoj raspravi glede nacrta proračuna Općine Vitez. Povodom javne rasprave koja je otvorena o dokumentu koji vlast naziva Nacrt Proračuna, ali i Zaključaka u vezi Izvješća o financijskoj reviziji Općine Vitez, O.O. HRS Viteza se očituje kako slijedi:
Imali smo dvojbu kako pristupiti Nacrtu Proračuna Općine Vitez, jer je to najvažniji dokument za našu Općinu, a nedostaje mu sve što bi ga činilo strateškim/najvažnijim dokumentom. Dokument koji nema nikakav cilj, osim da se novac građana rasporedi na neku potrošnju koja ima svrhu da se javni novac prelije u privatne džepove, što će pokazati analiza Izvješća o financijskoj reviziji Općine Vitez.
Nacrt Proračuna Općine Vitez bi trebao predstavljati implementaciju definiranih kulturnih, sportskih, infrastrukturnih, obrazovnih i drugih programa. Međutim, on predstavlja jasan znak za žitelje Općine Vitez da nema napretka ni iduću godinu. U dokumentu nema nikakvih strateških smjernica, ni novca za obrazovanje, lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i ruralni razvoj, zaštitu životne sredine. Financiranje sporta, kulture i socijalne zaštite, osim predloženih mrvica, baca u očaj.
Kultura na minus 7%, odnosno 42.000 KM. Sport na aparatima, konstantnih 100.000 KM. Nagrade uspješnim učenicima ove godine ništa. Poljoprivreda i gospodarstvo manje 11%, odnosno po 80.000 KM. Za rekonstrukciju O. Š. Kruščica 150.000 KM (ostale Osnovne škole roditelji daju po 10 do 30 KM – nije planirano u proračunu nego je takva praksa).
Unatoč tomu svemu zato su bruto plaće i naknade uposlenih povišene za preko 400 tisuća KM, na preko 3 milijuna KM. Administracija dostojna New Yorka.
Kako smo naveli na početku teksta, Nacrt Proračuna Općine Vitez bi trebao predstavljati implementaciju definiranih programa, a programa nigdje. Nema te javne rasprave koja to može popraviti.
Pogledajmo sam što kaže revizija u Izvješću o financijskoj reviziji Općine Vitez. Ovdje se treba napomenuti da je zamjenik generalnog revizora vrlo blizak HDZ-u. Isti se namučio da ispegla izvješće. Dotični se trudio, ali ipak je morao pustiti ono baš što se nije moglo pokriti. Sav očaj Načelnika i Općinskog Vijeća, te glavnog tužitelja SBK je tu. Nerad tužiteljstva omogućava pljačku kako slijedi.
Genijalni vijećnici donose Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Plan otklanjanja nepravilnosti utvrđenih Izvješćem o financijskoj reviziji Općine Vitez za 2021. godinu. Umjesto da pokrenu disciplinske i krivične postupke protiv Službi koje su odgovorne za milijunske „propuste“.
Tako je zamračeno najmanje 2.925.743 KM, obzirom na to da se u najvećoj mjeri radi o zastarjelim potraživanjima, za koja nisu blagovremeno pokrenute aktivnosti na naplati u skladu s odredbama Zakona o budžetima u FBiH. Građani Viteza se pitaju zašto nema vode, jer sa tri milijuna maraka bi se to moglo sigurno riješiti. Zašto osnovne škole nemaju opremljene kabinete za prirodne znanosti, suvremena nastavno naučna pomagala? Zašto se djeci do šesnaest godina ne može omogućiti nesmetan pristup sportu? Sigurno bi sve to manje koštalo od ova zamračena 3 milijuna KM. Umjesto toga, proračun je opterećen kreditom i kamatama.
Za nabavku roba, usluga i radova u iznosu od najmanje 388.746 KM nije provedena odgovarajuća vrsta postupka. To nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Izvlačenje novca po dogovoru.
Revizori konstatiraju „Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i usluge od 139.401 KM najvećim dijelom odnose se na izdatke za ugovore o djelu 70.131 KM.
„Ne možemo potvrditi osnovanost zaključivanja ugovora o djelu za obavljanje redovnih poslova iz nadležnosti koji su sistematizovani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji. Radi se o redovnim poslovima, zbog čega i ne mogu imati karakter i tretman ugovora o djelu. Naime, za obavljanje poslova koji su sistematizovani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i koji se obavljaju u kontinuitetu izvršioci se angažuju u skladu s odredbama Zakona o državnoj službi u FBiH i Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH.“ „U odabranom uzorku utvrdili smo da obračun naknada zaposlenicima, po osnovu angažmana u komisijama u iznosu od najmanje 27.068 KM, nije imao tretman prihoda od nesamostalne djelatnosti, kako je propisano Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak kao i Zakonom o doprinosima i Pravilnikom o načinu obračunavanja i uplate doprinosa, zbog čega nisu obračunati i uplaćeni propisani porez i doprinosi.“ Zloupotrebljava se institut ugovora o djelu i nanosi šteta proračunu ovakvim postupanjem. Plaća se poslušnost javnim novcem.
Revizori to lijepo kažu, a u narodu se to zove muljanje i zamračivanje novca. „U okviru tekućih transfera planirani su i knjigovodstveno evidentirani izdaci za tekuće održavanje 553.127 KM, zajedničku komunalnu potrošnju 195.394 KM, električnu energiju 126.642 KM i za unajmljivanje imovine 42.471 KM, zbog čega planiranje i knjigovodstveno evidentiranje ovih izdataka nije izvršeno na odgovarajućim pozicijama, u skladu s kontnim planom koji je dio Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u FBiH. Stoga finansijski izvještaji ne daju tačan pregled rashoda i izdataka po vrstama. Odlukom o izvršavanju Budžeta nije utvrđen način izvršavanja tekućih transfera pojedincima. Sa udruženjima se ne zaključuju ugovori kojima bi se regulisala međusobna prava i obaveze, niti je drugim aktom utvrđena obaveza izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava. Određenim udruženjima odobrena su sredstva u 2021. godini, iako nisu opravdala namjenski utrošak sredstava doznačenih prethodne godine. Navedeno nije u skladu s odredbama Zakona o budžetima u FBiH.“
Još revizora.. koji su to maliciozni ljudi koji samo tužitelje maltretiraju da nauče čitati i počnu raditi svoj posao. Nisu vidjeli cvijeće i neke razne grane po kružnom toku, oni vidjeli ovu hortikulturu? „Pregovarački postupak bez objave obavještenja za izvođenje radova na izgradnji kružnog toka kod benzinske pumpe INA, procijenjene vrijednosti 321.750 KM, proveden je u 2020. godini. S obzirom na to se ne radi o dodatnim radovima koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekat/ugovor, ali koji su usljed nepredviđenih okolnosti bili neophodni za izvršenje, niti se radi o novim radovima koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova povjerenih dobavljaču kojem je dodijeljen raniji ugovor, uz uslov da su takvi radovi u skladu sa osnovnim projektom za koji je bio dodijeljen osnovni ugovor, nisu ispunjeni uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku radova na izgradnji kružnog toka kod benzinske pumpe INA, u skladu s članom 24. Zakona o javnim nabavkama.“
Ove godine na tri pozicije je planirano izdvajanje preko 190 tisuća KM za održavanje parkova i javnih površina. U Vitezu godinama trava iz trotoara raste, nekad i po pola metra visoka u parkovima. Javnost se opravdano pita gdje završe ta sredstva? Ako komunalno poduzeće nije sposobno za toliko novca održavati javne površine urednim, ta se usluga može nabaviti od drugih poduzeća.
Revizija nastavak.. „Izvršena je nabavka radova i usluga u iznosu od najmanje 68.796 KM bez primjene propisanog postupka, što nije u skladu s članovima 14. i 15. Zakona o javnim nabavkama, kojima je propisana vrsta postupka odabira najpovoljnijeg dobavljača u odnosu na predviđenu vrijednost nabavke.“
Je li to moguće pa ima još revizora, tužitelji su u očaju tek su stigli do slova C? “Nabavka radova održavanja u iznosu od najmanje 20.490 KM izvršena je bez provedenog postupka, a za nabavku u iznosu od 50.400 KM nismo mogli potvrditi da su radovi izvršeni po ugovorenim cijenama. Imajući u vidu da u tenderskoj dokumentaciji nisu utvrđene tačne ili okvirne količine roba i radova koje su bile predmet nabavke održavanja javne rasvjete, te da komisija nije tražila obrazloženje neprirodne niske cijene ponuđača, prilikom sačinjavanja tenderske dokumentacije i pregleda i ocjene ponuda nije postupljeno u skladu s odredbama Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije. Također, nismo mogli potvrditi da realizacija pojedinačnih ugovora u iznosu od najmanje 50.400 KM izvršena na osnovu cijena utvrđenih Okvirnim sporazumom.“
Kad revizor nije mogao ne vidjeti sve ovo, tu je tužitelj kojima je valjda vrhunac poslovnog uspjeha proniknuti u šumsku krađu, pa tako u Izvješću se nalaze dvadeset i dvije (22) preporuke revizora od toga je pet koje su stare (iz ranijih revizija) i nisu provedene do sad.
Mi smo mislili ovdje završiti, ali htjedosmo vidjeti je li naš Načelnik jedini genijalacu Županiji Središnja Bosna. Kad ono tamo dostupna Izvješća kažu da Tužiteljstvo ŽSB svoje radno vrijeme provodi ‘omlaćujući mot’ku’, baca pogled u dalj i tu i tamo ode na neku zabavu.
Tako to radi pravo Tužiteljstvo jer šumska krađa nije mala stvar. Ako svi mogu kršiti zakon, onda nam ni zakon ne treba. Ne treba ni Tužiteljstvo. U stvari ima ona populacija okorjelih kriminalaca što preživljava sa 1-2 m2 izvučene šume. Tu nema milosti. Fuško i družina su nemilosrdni kad je takve progoniti?
Tko želi čitati evo linkovi. Znamo da tužitelj neće, nije to njegov posao, jer da čitaju morao bi VSTV, OHR hitno tražiti izgradnju zatvora za načelnike, ministre, tužitelje i pokojeg suca;
FR_2021_Srednjobosanski_kanton.pdf (vrifbih.ba) ;
FR_2021_Opcina-Travnik.pdf (vrifbih.ba) ;
FR_2021_MPVS_SBK.pdf (vrifbih.ba)
FR_2021_Opcina-Vitez.pdf (vrifbih.ba)
FR_2021_Opcina-Busovaca.pdf (vrifbih.ba)
FR_2020_MINPRIVREDESBK_Izvjestaj_KONACAN.pdf (vrifbih.ba)
FR_2020_Opcina_Novi_Travnik_Izvjestaj_konacan_20210928.pdf (vrifbih.ba)
Zaključano, Proračun je samo sredstvo transformacije vašeg u njihovo. Funkcioniranje države svedeno na zavođenje reda među sjekačima i sitnim dilerima. Narod se vara sa grantovima pred izbore. Dok je tako, nama ostaje da ovakvim priopćenjima dodijavamo zaštitnicama ovakvog sustava, koji se OHR zove.
U otimanju nema ništa čestito ni plemenito!
O.O. HRS Vitez

p.s. sretan vam Međunarodni dan borbe protiv korupcije!

Zašto Republikanci?

Pred zakonom i u društvu svi moraju biti jednaki!

Republikanski duh znači dosljedno poštivanje načela vladavine zakona, tj. načela po kojem svi, počevši od zastupnika i predstavnika vlasti, pa do naroda moraju biti podređeni istim zakonima. Glavna odlika republikanskog duha je jasno odricanje privilegija i usluga koje moćnici smatraju svojinom i ponudom prijateljima i klijentima. To je temelj svake nepravednosti i korupcije. Pred zakonom i u društvu svi moraju biti jednaki!

 

 

Pratite nas:
Slaven Raguz